سمیه چهارتکاب

■ سمیه چهارتکاب

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

کارشناسی نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نمایشگاه انفرادی گالری روند،۱۳۹۹

تدریس در موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد

تدریس در دانشکده فنی دخترانه الزهرا، مشهد