سمیه چهارتکاب

مدرس تجربه تجسمی 1 و 2

 

  • کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
  • کارشناسی نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
  • نمایشگاه انفرادی گالری روند،۱۳۹۹
  • تدریس در موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد
  • تدریس در دانشکده فنی دخترانه الزهرا، مشهد