یک هنرجو استخدام کنید

 ما می توانیم برای پروژه های هنری شما(پروژه هایی مانند عکاسی چهره یا تبلیغاتی یا صنعتی، گرافیک، سفارش نقاشی روی بوم و دیوار و…) هنرجو یا فارغ التحصیل معرفی نماییم، در صورت نیاز می توانید فرم زیر را پر کنید.