بورسیه آموزشی

مجموعه هنری روند از هنرجویان مستعد حمایت مالی به عمل می آورد.