حمید حلیمی

مدرس طراحی

■ حمید حلیمی

کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران

نمایشگاه نقاشی انفرادی گالری روند، مشهد 1398

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

عضو انجمن موسسه هنرهای تجسمی

تدریس در جهاد دانشگاهی

تدریس در موسسه غیر انتفاعی فردوس