بابک توانایی

مدرس نقد هنری

■ بابک توانایی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران، رشته تصویر سازی

مدرس هنرستان های فنی و حرفه ای و مدرس موسسات غیرانتفاعی فردوس، اقبال لاهوری و دانشگاه نیشابور.

منتقد هنری و ادبی، همکاری با نشریات فصلنامه نقاشان امروز، ماهنامه تجربه، روزنامه خراسان، داستان همشهری

برگزار کننده جلسات بینا رشته ای و تخصصی پیرامون ایده دانشگاه هنر، هنرمعاصر و فرهنگ دیداری، تبارشناسی دیدن، اسطوره شناسی و هنر، مبانی نقد و نظریه ، حماسه نگاری، در دانشکده های هنر و مراکز معتبر هنری در شهرهای تهران، مشهد، نیشابور