بابک توانایی

مدرس نقد هنری

■ بابک توانایی

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران، رشته تصویر سازی
  • مدرس هنرستان های فنی و حرفه ای و مدرس موسسات غیرانتفاعی فردوس، اقبال لاهوری و دانشگاه نیشابور.
  • منتقد هنری و ادبی، همکاری با نشریات فصلنامه نقاشان امروز، ماهنامه تجربه، روزنامه خراسان، داستان همشهری
  • برگزار کننده جلسات بینا رشته ای و چنددیدگاهی پیرامون ایده دانشگاه هنر، هنرمعاصر و فرهنگ دیداری و نظریه تصویر، اسطوره شناسی و هنر، مبانی نقد و نظریه ، حماسه نگاری، در دانشکده های هنر و مراکز معتبر هنری در شهرهای تهران، مشهد، نیشابور