علیرضا طاهری مقدم

■ علیرضا طاهری مقدم

کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی

دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران