مهران یزدی

مدرس نقاشی دیجیتال

■ مهران یزدی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه نیشابور ۱۳۹۸

سردخانه در گالری آرتین مشهد۱۳۹۲

هفتخوان سهرابدر گالری آرتین مشهد ۱۳۹۳

درباره سوژه در گالری رادین مشهد ۱۳۹۵

و شرکت در برخی نمایشگاههای گروهی در مشهد، تهران و سیاتل طی سالهای ۱۳۹۱-۱۴۰۱

سخنرانی تحت عناوین مفهوم فضا در هنر معاصر گالری آرتین

۱۳۹۲تحلیل آثار میکلآنجلو پیستولتو

گالری آرتین

۱۳۹۲ زیباییشناسی هنر دیجیتال  دانشگاه نیشابور

۱۳۹۴ طراح و تصویرساز دیجیتال در استودیو وال مدرس نقاشی کودکان