ملیحه مقدم

 

  • عضو انجمن بین المللی آبرنگ
  • عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی
  • عضو انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی

 

_ نمایشگاه گروهی زیبا نگاره های کوچک _ نمایشگاه گروهی عکس انعکاس _

_ نمایشگاه گروهی آبرنگ )اردیبهشت( _ بیستمین نمایشگاه بزرگ هفته پژوهش و فناوری _

_ نمایشگاه گروهی اکسپو برمن آلمان _ نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی ایران و هلند )درمیان کهربا( _

_ نمایشگاه گروهی نروژ

_ نمایشگاه گروهی ایران مکزیک با عنوان رنگ های خورشید

 

سوابق تحصیلی:

  • دیپلم گرافیک (هنرستان فنی و حرفه ای رافتی _ 1374 )
  • کارشناسی (موسسه آموزش عالی فردوس _ 1400 )
  • کارشناسی ارشد نقاشی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز _ 1402 )