کارگاه نقاشی کودکان
کارگاه طراحی پایه 1 (آکادمیک)
کارگاه طراحی پایه 2 (آکادمیک)
کارگاه طراحی فیگور 1
کارگاه طراحی منظره
کارگاه طراحی فیگور 2
کارگاه طراحی آناتومی
کارگاه طراحی چهره 1
کارگاه طراحی چهره 2
کارگاه طراحی ذهنی
کارگاه نقاشی پایه (آکادمیک)
کارگاه رنگ شناسی پایه 1(آکادمیک)
کارگاه رنگ شناسی پایه 2(آکادمیک)
نقاشی آناتومی
کارگاه آبرنگ
کارگاه ترکیب مواد
کارگاه نقاشی طبیعت بیجان
کارگاه تجربه تجسمی
کارگاه نرم افزار ایلستریتور
کارگاه نقاشی دیجیتال
کارگاه نرم افزار فوتوشاپ
کارگاه عکاسی
کارگاه طراحی جواهرات هنری با نگاه معاصر
کارگاه آزمون عملی کنکور هنر
کارگاه نقد هنری و روش های دیدن
کارگاه تاریخ هنر و رسانه های نوین
کارگاه طراحی جواهرات و روش های ایده پردازی