کارگاه نقاشی طبیعت بیجان (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● آشنایی و درک روابط نور و سایه و ارزش‌های گوناگون خاکستری‌ها

● ماهیت بافت و جنسیت اشیا در طراحی و شیوه‌های بازنمایی

● کارکردها و ارزش نور در ترکیب‌بندی و فضاسازی