کارگاه ترکیب مواد (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● بوم‎سازی و انواع بسترها

● شناخت لعاب رنگ کاری

● شناخت ابزارها و متریال‌های متنوع

● شیوه‎های مختلف رنگ‎گذاری

● شیوه های ایجاد تکسچر و ترکیب بافت