کارگاه طراحی منظره (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● فضاسازی سطوح تیره – روشن در مساحت کادر

● اجرای انتخابی لایه‌های میانی اعم از سطوح یا دسن‎های خطی به اقتضای ترکیب

● انتخاب و فراز کردن (هایلایت) یک یا دونقطه متمرکز در ترکیب‌بندی و فرم کلی ترکیب

● استفاده از بستر سطح تیره در آنالیز سطوح

● استفاده از بستر خاکستری‌های فام‌دار در آنالیز سطوح و خطوط