کارگاه طراحی ذهنی (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● برانگیختن خلاقیت هنرجو

● درست دیدن، تجسم ایده، درک فرم، فضا و محتوا

● شناخت انرژی و بیان خط، رنگ، سطح و برقراری ارتباط بین آنها در جهت خلق اثر

● تجربه خلاقانه جهان عینی و ذهنی

● درک کنش هنری و چیستی عمل هنری