کارگاه طراحی فیگور (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● ساختار و تناسبات کلی آناتومی بدن انسان

● دیدن درست (فرم کلی، خطوط راهنما، پیدا کردن ارتباط اجزا با هم)

● برقراری ارتباط حسی و منطقی با سوژه عینی

● درک عملی مفهوم فرم، ریتم و کیفیت خط‎ها، کیفیت سطوح، ترکیب سطح و خط و تعامل این عناصر در فرآیند طراحی

● برخورد خلاقانه با فیگور انسان