کارگاه طراحی چهره 2 (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● طراحی از مدل زنده و مجسمه

● شناخت جمجمه، ماهیچه‎ها و اجزای صورت

● بازنمایی احجام صورت از طریق هاشور و تنالیته