کارگاه نقاشی دیجیتال (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● ارائه تعریفی جامع از نقاشی دیجیتال و تبیین جایگاه آن در هنر معاصر

● آموزش مبانی زیباشناختی هنرهای دیداری در قالب تصویر دیجیتالی

● معرفی و تحلیل آثار نقاشان دیجیتال و بررسی ابزارهای مورداستفاده در این زمینه