کارگاه نقاشی خلاق کودکان

مدرس: هاجر اعلمی
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9 تا 10

1.200.000تومان

موجود

گروه‎های سنی ● 5 تا 7 ● 7 تا 9 ● 9 تا 13

10 جلسه ●

■ محورهای کارگاه ■

● برانگیختن توانایی‎های بیان خلاق کودک

● تقویت و هدایت قوه تخیل و بارآوری فکری کودکان

●بر اساس مشاهده و کتاب های داستان

● آشنایی با مواد و ابزار‎های گوناگون نقاشی، ترکیب و تاثیر آنها بر یکدیگر

● شناخت رنگ‎ها و کشف ترکیب‎ها و همنشینی آنها بر پایه بازی