خوشنویسی (قلم نی)

مدرس: ادمی یثربی نایینی
تاریخ برگزاری: 18 فروردین 1403
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 17:30

1.300.000تومان

ناموجود

محور های کارگاه:

آشنایی با مفاهیم حسن تشکیل و حسن همجواری
شناخت ابزار خوشنویسی
شیوه قلم گذاری صحیح
آشنایی با شیوه نگارش صحیح حرف ، کلمه و سطر تحریری
آشنایی با اصول نگارش صحیح حروف
تعلیم آداب تحریر حرف و کلمه
آشنایی با قواعد سطر نویسی