خوشنویسی (قلم نی) به زودی

محور های کلاس:

آشنایی با مفاهیم حسن تشکیل و حسن همجواری
شناخت ابزار خوشنویسی
شیوه قلم گذاری صحیح
آشنایی با شیوه نگارش صحیح حرف ، کلمه و سطر تحریری
آشنایی با اصول نگارش صحیح حروف
تعلیم آداب تحریر حرف و کلمه
آشنایی با قواعد سطر نویسی