خوشنویسی (خط تحریری) به زودی

محور های کلاس

ده جلسه اول

  • شناخت ابزار خط

  • شیوه قلم گذاری صحیح

  • آشنایی با حروف الفبا و کلمات