کارگاه نقاشی پایه/آکادمیک (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● آشنایی با مواد و ابزار نقاشی، عناصر اثرگذار و سطوح اثرپذیر

● آشنایی با ارزش رنگی (خاکستری‌ها) و هماهنگی و هم‌نشینی رنگ‌ها

● آشنایی با انواع تکنیک‌های رنگ‎گذاری و اختلاط رنگی در نقاشی