کارگاه طراحی پایه 2

مدرس: حمید حلیمی
روزهای برگزاری: شنبه ها
ساعت برگزاری: 16 تا 19

1.500.000تومان

10 جلسه ساعت 16 تا 19    روزهای شنبه

تئوری و عملی

محور های کارگاه:

  • اهمیت و لزوم طراحی

  • اصل مشاهده و نگاه طراحانه به جهان پیرامون

  • امکانات طراحی و ابزارشناسی

  • شناخت ساختار خط و ارزش های متنوع آن