کارگاه آزمون عملی کنکور هنر (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● شیوه‎های صحیح اسکیس

● اولویت بندی و زمان‎بندی برای پرداختن به موضوع

● چگونگی ترکیب‎بندی و زاویه دید مناسب

● مدیریت تیرگی و روشنی‎ها، نورپردازی

● انتخاب پالت و رنگ آمیزی موضوع