کارگاه نرم افزار ایلستریتور (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● آشنایی با تکنیک‌های کاربردی ترسیم اشکال هندسی و غیر هندسی در نرم‌افزار

● آشنایی با تکنیک‌های کاربردی تصویرسازی و نقاشی در نرم‌افزار

● آشنایی کامل با پرسپکتیو در ایلستریتور

● آشنایی با اصول تری دی در ایلستریتور

● ترسیم انواع نمودار و …..