نقاشیخط

مدرس: ادمی یثربی نایینی
تاریخ برگزاری: 1 اردیبهشت1403
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 17:30 الی 19

1.800.000تومان

ناموجود

10 جلسه

محورهای کارگاه

تکنیک های نقاشیخط و شناخت ابزار
آشنایی با خط نستعلیق به عنوان عنصر بصری
چیدمان حروف و ایجاد فرم های متنوع به منظور درک کمپوزیسیون