قوانین و مقررات

– در راستای اهداف مدرسه، از هنرجویان محترم انتظار داریم در تمامی جلسات شرکت نموده و همراهی لازم را با استاد، در نظر داشته باشند. رسیدن به نتیجه آموزشی مطلوب برای تمام هنرجویان این مدرسه، از دغدغه‌های اصلی ماست.
– مدرسه تخصصی هنر روند از ثبت نام هنرجویانی که تلاش لازم را به عمل نیاورند و یا کلاس را نیمه تمام رها نمایند در دوره های آموزشی بعدی پرهیز می نماید.
– جریمه انصراف قبل از شروع کلاس 10 درصد مبلغ اصلی کلاس مربوطه ( بدون تخفیف ) می باشد.
– پس از شروع کلاس ها  فارغ از اینکه هنرجو در کلاس شرکت کرده است یا خیر هزینه غیر قابل بازگشت می باشد.
– هنرجویان موظف هستند که نظافت میز، کلاس و محیط آموزشی را رعایت کنند.