Details

در جهان انداختگی - سحر لواسانی (مهر 1399)

این جهان که در فضا شناور است
جهان در فضا شناور است!
در فضا شناور است؟
شناور است...
در وجود ما صدایی به آرامی می‎گوید که زندگی معمایی شگفت نیست و در این هستی بیکران تو می‎مانی و تو

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

120 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - گل سیاه

50 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - گل سیاه

50 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - گل سیاه

50 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - گل سیاه

50 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - گل سیاه

50 در 40 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها