Details

در پس پلک ها - سمانه طهماسبی نیا (شهریور99)

هر چه هست بی‎وزن است، تاریکی و نور در هم تنیده‎اند، تمام هست‎ها فقط برای لحظه ای باثباتند. تاریکی تکان خورده و کش می‎آورد و از دل آن سیاه و سفید تکثیر می‎شوند.
در مرکزشان صفحه‎ای مدور شبیه به چاه ظاهر شده و همه چیز را به درون خود می کشد. به سمت آن سر می‎خورم و دست و پا می‎زنم اما تنها باله‎هایم تکان می‎خورند.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

44 در 60 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

70 در 80 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

67 در 87 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

70 در 94 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

65 در 80 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان -رنگ و روغن روی بوم

55 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

70 در 90 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

100 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - رنگ و روغن روی بوم

55 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

13 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

30 در 21 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

20 در 14 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

21 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

29 در 21 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی کاغذ

21 در 15 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها