Details

جز از کل - نسیم دهقان نیری (بهمن 1398)

 هنر انتزاعی در معنای وسیعش می تواند به هر نوع هنری اطلاق شود که اشیا و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمی کنند، ولی عموما به ان گونه از افرینش های هنر مدرن اطلاق می گردد که از هر گونه تقلید از طبیعت یا شبیه سازی ان به مفهوم مرسوم ان در هنر اروپایی روی می گرداند. در عکاسی ابستره، هنرمند زاویه ای را بر می گزیند که بخشی از طبیعت یا اجتماع است و جدا کردن بخشی از واقیعت به منظور  قصدی انجام می گیرد، این قصد همان فلسفه ی کار انتزاعی است. این گونه جدا کردن باید مفهومی نو برپا کند که در تعبیرهای هنری بگنجد. در این گونه مواقع، تصویر به دست امده هیچ ارجاعی به واقیعت بیرونی ندارد: واقیعتی  که چشمان ما با دیدن مکررشان تعریف کرده است، در اینجا منطقی ست که برای هر فضای به دست امده مفهومی و تعاریفی نو به دست داده شود. فضای تعبیر در انتزاع گسترده است و برای ارتباط با این اثار باید ذهن را به کار انداخت و با گرایش های درونی همراه شد چرا که میدانی از تعبیر و تصور را به روی تماشاگر باز  می کند که تنها، تخیلش راه گشای اوست.

برگشت به لیست نمایشگاه ها