Details

زندگی در مربع عشق در مثلث - اعظم لطیف زاده (دی 1398)

تا کردن کاغذ یا همان اریگامی به نوعی پیوندی فیزیکی میان ریاضیات و هنر است.  در حقیقت بسیاری از مهارت های اصلی در ریاضیات و هنر ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. در هر دو رشته، هندسه و شناخت الگوها نقش کلیدی دارند. به عبارتی تا کردن کاغذ با هدف رسیدن به هندسه ای مشخص جنبه ی خلاق ریاضی را به تصویر می کشد. تمامی قطعات هر اثر از یک تکه کاغذ (مربع) ایجاد می شوند و در یک شبکه از طریق تکرار یک الگوی خاص به صورت یک کل واحد معنا می یابند. در هر اثر علاوه بر معنای کلی، با بزرگنمایی نه تنها اشکال ساده تر نمی شوند، بلکه به صورتی پیچیده تر به بیان هندسه شکل دهنده ی اثر می پردازند.

Product

بدون عنوان - 100 قطعه کاغذ 7 در 7، هر قطعه 18 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 220 قطعه کاغذ 7 در 7، هر قطعه 3 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 49 قطعه کاغذ 7 در 7

68 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 120 قطعه کاغذ 7 در 7، هر قطعه 3 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - 400 قطعه کاغذ 7 در 7، هر قطعه 6 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 196 قطعه کاغذ 9 در 9، هر قطعه 14 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 227 قطعه کاغذ 7 در 7، هر قطعه 8 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 139 قطعه 9 در 9، هر قطعه 8 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 37 قطعه کاغذ 7 در 7، هر قطعه 14 بار تا شده است

68 در 28 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - 227 قطعه کاغذ 3.5 در 3.5، هر قطعه 3 بار تا شده است

68 در 28 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - 66 قطعه کاغذ 3.5 در 3.5، هر قطعه یک بار تا شده است

68 در 28 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 48 قطعه کاغذ 9 در 9، هر قطعه 10 بار تا شده است

68 در 28 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 15 قطعه کاغذ، هر قطعه 8 بار تا شده است

68 در 28 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - 75 قطعه کاغذ 7 در 7، هر قطعه 22 بار تا شده است

68 در 28 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 10 قطعه کاغذ 14 در 14 و 19 قطعه کاغذ 7 در 7

68 در 28 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - 351 قطعه کاغذ 9 در 9، هر قطعه 12 بار تا شده است

68 در 68 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها