Details

بداهه - انسیه مروی (دی 1398)

 نقاشی را از سال 81 شروع و سبکها و متریالها و تکنیکهای مختلف را تجربه کردم. از سال 85 نزد استاد منوچهر اسپهبدی هنر را ادامه دادم و در سال 93 سعی کردم خطوطی برگرفته از ملاطفت های درونی خودم ابداع کنم. سال 98 در حضور استاد گیلدا احسان هنرم را کامل تر کردم و نتیجه این دوره 5 ساله کاری، طرح های ارائه شده در این نمایشگاه است. در این دوران سعی کردهام با استفاده از سطوح و فرمهای نرمی که  تراوش  های ذهنیام  بوده است، حس تازهای به وجود آورم و طرحهایی بداهه را به تصویر بکشم. خطوط استفاده شده در این طرحها، احساسات درونی و حاصل نرمش در برابر تغییرات زندگیام بوده است. با استفاده از نقطه و خط، سطوح و فرمهایی را خلق کردم که هر کدام حسی منحصر به فرد را به بیننده القا میکند. اکثر طرح ها روی زمینه روشن به تصویر کشیده شده تا بتوانم ظرافت اندیشه و احساسم را بهتر منتقل کنم.

Product

ماژیک روی بوم

50 در 50 سانتی متر

فروخته شد

Product

ماژیک روی بوم

50 در 50 سانتی متر

.

Product

ماژیک روی بوم

80 در 40 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

23 در 68 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

46.5 در 35 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

26 در 39 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

44.5 در 28.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

31 در 45 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

28.5 در 37.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

28.5 در 17 سانتی متر

فروخته شد

Product

راپید روی مقوا

20 در 15 سانتی متر

فروخته شد

Product

راپید روی مقوا

17 در 16 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

24.5 در 16.5 سانتی متر

فروخته شد

Product

راپید روی مقوا - اقتباس از "خارها" اثر شوک وان

35.5 در 32.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا - اقتباس از اثر فیلیپ فارات

41 در 26 سانتی متر

فروخته شد

Product

راپید روی مقوا

34 در 24 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

35 در 25 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

26 در 17.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

30 در 20 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

26 در 19.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

19 در 28 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا - اقتباس از اثر مردیث جونز

27.5 در 15.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

28.5 در 19 سانتی نتر

.

Product

راپید روی مقوا

20.5 در 15 سانتی متر

.

Product

راپید روی کاغذ

16 در 28 سانتی متر

.

Product

راپید روی کاغذ

17 در 26 سانتی متر

.

Product

راپید روی کاغذ

18 در 27.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

24.5 در 16.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

17.5 در 17.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

17 در 19 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

22.5 در 14.5 سانتی متر

.

Product

راپید روی مقوا

14.5 در 26 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها