Details

مربع- سهیلا دیزگلی و شهناز علیپوری (دی 1398)

نقاشی انتزاعی از آن جهت که به ذهن فرصت و رخصت تصویرپردازی و خیال‌پروری می‌دهد، به شعر و موسیقی نزدیک می‌شود. به همین دلیل برخی نقاشی انتزاعی را هنر معنوی مربوط به جهان برزخ یا عالم خیال می‌دانند . و هنرمند در مقامی بالاتر از مشاهده طبیعت قرار می‌گیرد و پرده‌هایش را تنها از دریچه پنجره کشف نمی‌کند، بلکه آن چه که به لکه‌های رنگی مبدل‌شده بازنمایی واقعیتی ست بیرون ازعالم واقعیت فرم و شکل... آفرینش‌های روبرو باتوجه به ماهیت تاثیرپذیری و اثرگزاری مخاطب درخلق اثر هنری که ریشه در جامعه و زمانه هنرمند دارد، در مربعی از هویت و سلیقه مخاطب معاصر خود می‌باشد که سعی شده آن را در بی‌ مضمونی، بی‌روایتی و رهایی، در استحاله‌ای از جهان رویا به تصویر درآید. جهانی که در نامتناهی ‌بودن و نفی کامل فضای پیرامون، در بعد بی‌زمانی و بی‌مکانی شناور است. طبیعتی که دائما در حال رفت و آمد و حرکت می‌باشد. و (نقاشی در   جلوه‌هایش بیانگر هیچ چیز جز نقاشی نیست) و آنجاست که شعر نیز برانگیخته می‌شود. درواقع نوعی ایهام‌سازی در ادراکات بصری است که آن سوی حقیقت، آن سوی مربع بوجود می‌آید.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی پارچه بوم

33 در 37 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی مقوا

42.5 در 30 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

50 در 50 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

50 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی پارچه بوم

50 در 40 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی بوم

60 در 80 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

70 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

60 در 60 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی بوم

70 در 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی بوم

70 در 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

100 در 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

60 در 60 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی مقوا

40 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی مقوا

30 در 45 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

70 در 70 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - سهیلا دیزگلی - اکریلیک روی بوم

74 در 54 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - اکریلیک روی پارچه بوم

37 در 60 ساننتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - ترکیب مواد روی مقوا

20 در 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - ترکیب مواد روی مقوا

20 در 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - ترکیب مواد روی مقوا

20 در 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - ترکیب مواد روی مقوا

20 در 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شهناز علیپوری - ترکیب مواد روی مقوا

20 در 30 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها