Details

بامیان - هانیه قربان زاده (آذر 1398)

بامیان نماینده جستجوهای هنرمند است،جتجوهایی در محیط، محیطی که خود را با خطراتش دور از دسترس نگه می دارد، و شاید همین است که توجه هنرمند را به سرزمینش جلب کرده است.

در تعدادی از آثار با بوم افغانستان مواجه ایم و در بعضی دیگر، ذهن برای برداشت های نمادین آزاد است. در این مجموعه آثاری نیز هستند که به نتیجه ای فراتر از تکنیک و اجرای دقیق دست یافته اند و حسی را منتقل می کنند که شاید هنرمند با ارده شخصی نتواند هر بار به آن دست یابد؛ ولی نوید آینده ای روشن را می دهند.

محمد عباس زاده

Product

بامیان - پاستل روی مقوا

37 در 52 سانتی متر

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

25.5 در 37 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

71.5 در 51 سانتی متر

.

Product

پکتیکا - پاستل روی مقوا

76 در 26 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

38 در 16 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

69 در 32 سانتی متر

.

Product

بدخشان - پاستل روی مقوا

44.5 در 60 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

52 در 37.5 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

48 در 68 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

32 در 76.5 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

36 در 51 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

36 در 52 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

38 در 52 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

68 در 47 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

47.5 در 32 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

68.5 در 47 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

30 در 40 سانتی متر

.

Product

هرات - پاستل روی مقوا

48 در 61.5 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

49 در 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - پاستل روی مقوا

33 در 47.5 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها