Details

آواز قایقران - سیما فاطمی (اردیبهشت 1398)

آواز قایقران هر کسی برای بیان احساسش، روشی را برمی گزیند، و برای من رنگ بود. در گذر از فصل های مختلف زندگی، گاه باد موافق داشتم و گاه خس و خاشاک جلوی حرکت قایقم را گرفت و گاه فهمیدم باید پارو نزنم..... و تسلیم باشم. در همه این سالها با گذر از گذرگاه‌های زندگی تلاش کردم که رنگ ها در من نمیرند و رنگ زندگی در من تیره و تار و خاکستری نشوند. هرگز نخواستم تسلیم مرگی با حسرت زندگی شوم. حتی در روزگاری که قایقم به گل نشسته بود و مرثیه خوان رویای زیبایی بودم..... سعی کردم اشعه خورشید که رنگها با او معنا می‌یابند را بیابم، افق را همواره ببینم و آرام برانم سپاس از اینکه همسفر لحظه های من شدید.

سیما فاطمی

Product

شور زیستن - اکریلیک روی بوم

100 در 100 سانتی متر

3000000 تومان

Product

بهار خاموش - اکریلیک روی بوم

80 در 120 سانتی متر

2200000 تومان

Product

آهنگ هر حرف زندگیست - اکریلیک روی بوم

80 در 120 سانتی متر

2200000

Product

در آستانه فصلی سرد - اکریلیک و کلاژ روی بوم

100 در 100 سانتی متر

3000000 تومان

Product

تا کی آرد آن باد را باران؟ - اکریلیک روی بوم

80 در 120 سانتی متر

2200000

Product

فردا روز دیگریست - اکریلیک روی بوم

120 در 80 سانتی متر

2200000

Product

جوانه زدن در مه - اکریلیک روی بوم

80 در 120 سانتی متر

2200000

Product

ستایش - اکریلیک و کلاژ روی بوم

70 در 100 سانتی متر

1800000 تومان

Product

در گذر از خویشتن - اکریلیک روی بوم

80 در 120 سانتی متر

2200000

Product

دیدن - اکریلیک روی بوم

80 در 120 سانتی متر

2200000

برگشت به لیست نمایشگاه ها