Details

ماسک - محمدرضا اکابریان(خرداد 1401)

مـاســک : مـن از آنِ خـود نـیـسـتـم، تو خود بـاش.   از دیرباز ماسک در زندگی بشر حضور داشته، برای پوشاندنِ صورت، نوعی حفاظت، پنهان کردن، نمایش یا سرگرمی، ایمنی، مُد و...  . در این مجموعه، وجه نمادین و معنایی ماسک برایم جذاب بوده. چالشِ بزرگ و همیشگیِ انسان از برای بقاء در وضعیت‌های مختلف. راهی برای پناه بردن به معبدِ ارزش‌های فراموش شده، پنهان ماندن در برابر بی عدالتی، حفاظت از جوهرِ خویشتن و اغلب، نمایشی متفاوت برای دیگران از آنچه می خواهیم دیده شویم و نیستیم و یا بدان آرزو داریم! هرچه هست، ابهامیست که آنچه برصورت نهاده‌ایم، حقیقت‌مان است یا آنچه آنرا پوشانده‌ایم؟! خصوصاً  با ظهور  دنیای  مجازی که این شناخت را مبهم تر ساخته!! شاید بیشترین ترسِ ما از ماسک‌هاییست که نامرئی‌اند!! همواره اولویتم درخلق آثار، بیانی تاثیرگذار، ایجاد تفکر و چالش  در ذهن مخاطب بوده و هست. لذا هر چیزی برایم منبع الهام می شود و با باور به زبانِ مشترکِ انسان‌ها، در برخی از آثار از (ازآنِ خودسازی) نیز بهره جسته‌ام.   محمدرضا اکابریان

Product

رنگ و روغن

80 در 100 سانتیمتر

.

Product

رنگ و روغن

100 در 80 سانتیمتر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها