Details

پدیدار - علیرضا اکبرزاده(اردیبهشت1401)

پــدیــدار

"بـنـگـر که نـهـان چـیـست در ایــن شــخـص پـدیـدار" پدیدار، آن است که بدون واسطه در ذهن ظاهرمی‌شود، ممکن است عینیتی هم نداشته باشد. پديدار شناسی، به جهان، آنچنان كه به وسيله يك فرد زيسته مي شود، توجه دارد، نه جهان يا واقعيتی جدا از انسان. رنگ در نقاشی، فقط یک ماده نيست و از بررسي عينی آن شناخت کاملی به‌ دست نمی‌آید. رنگ را بايد رکنی پديدار   شناختی در نظر گرفت. رکنی که می‌تواند ديالکتيکی میان جهان بيرون و درون نقاشی باشد و بين خودش، نقاش و بيننـده رابـطـه‌ای پويا و چندگونه بـرقرار کـنـد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           شاهد آذرنوش

Product

روز خواهد شد - علیرضا اکبرزاده - اکریلیک

70 * 70 سانتی متر

.

Product

سرزمین من - رنگ روغن - علیرضا اکبرزاده

60 * 80 سانتی متر

.

Product

خواب را به تماشا دعوت کن - رنگ روغن - علیرضا اکبرزاده

60 * 50 سانتی متر

..

Product

هجوم - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

100 * 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

100 * 100 سانتی متر

.

Product

شتاب - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

50 * 100 سانتی متر

.

Product

دامنه - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

60 * 30 سانتی متر

.

Product

وینسنت بیدار شو - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

40 * 40 سانتی متر

.

Product

به سوی تو - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

40 * 40 سانتی متر

.

Product

سپیدی خاطره - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

40 * 40 سانتی متر

.

Product

سفر تا خورشید - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

40 * 40 سانتی متر

.

Product

چشمه - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

30 * 25 سانتی متر

.

Product

خاکستری از دود - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

30 * 30 سانتی متر

.

Product

به سوق می اندیشم - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

30 * 30 سانتی متر

.

Product

مه آلود - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

30 * 30 سانتی متر

.

Product

هجرت - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

15 * 30 سانتی متر

.

Product

هجرت - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

15 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

20 * 20 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

20 * 20 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

20 * 20 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

20 * 20 سانتی متر

.

Product

خیال - اکریلیک - علیرضا اکبرزاده

50 * 100 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها