Details

واکنش - فائزه رضوانی مقدم (اسفند1400)

"واکنش"

بشریت در دوره هایی از زندگی خود، احساس گمگشتگی و بی معنا بودن جهان را تجربه می‌کند. عکس العمل انسان ها در مواجهه با بحران ها، شاید بتوان طرز تلقی آدم ها را به شکل زندگی‌شان، نوعی واکنش خاص در نظر گرفت. به این معنی که نوع نگاه ما در هر سنی به پیرامونمان می تواند واکنش درست يا نادرست ما باشد و نتیجه آن ساختار زندگی ما را رقم می‌زند.

در این مجموعه تنها بودن در دوران میان سالی و پیری می تواند به عنوان بحرانی عظیم برای فرد محسوب شود، جست و جوی خویشتن در درون خود، می تواند به نوعی، عکس العملی برای نجات از این بحران باشد.

جست و جوی فردیت انسان به این معناست که ما خود را در زندگی تنها می یابیم، آنگاه تصمیم میگیریم خود به آن ماهیت ببخشیم. زمانی که فرد مسئولیت زندگی را بر عهده می گیرد، می تواند به زندگی خود معنا بخشد.

اینکه  انسان در برابر رویدادهای اجتناب ناپذیر زندگی چگونه می تواند از کمبود و فقدانهای چیزهای مختلف، برای خود امکان و نگرش مثبتی را ایجاد نماید، کاملا به عکس العمل و واکنش های ما در مواجهه با پیرامونمان بستگی دارد. البته خود این تلقی از موضوع، پارادوکس میان تیرگی و روشنایی است. تقابلی که در عین ضدیت، همزیستی گریز ناپذیر و حتی خوشایندی در پی دارد.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         فائزه رضوانی مقدم

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - ترکیب مواد

103 * 120 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

100 * 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

139 * 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

150 * 70 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

60 * 180 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

80 * 104 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

84 * 132 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

50 * 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

50 * 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

50 * 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

50 * 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

100 * 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

100 * 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فائزه رضوانی ‎‎مقدم - رنگ روغن روی بوم

80 * 112 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها