Details

زمین گرد نیست، زاویه دارد - مرجان براتی(آذر1400)

زمین گرد نیست، زاویه دارد من در این مجموعه آثار خود، از یک نابرابری و یک ناهمگونی صحبت می‌کنم. تا آنجا که می‌دانم یک فرم کروی زاویه ندارد و هر نقطه‌ای بر سطح کره از مرکز آن به یک فاصله است؛ این یعنی برابری و یکدستی تمام نقاط از سطح کره تا مرکز آن، و همین اصل، معنای آن را کامل می‌کند. در کره‌ای به نام زمین این برابری‌ بیش از پیش از میان رفته است. آن هم توسط مرزهایی که به جای پذیرفتن تفاوت‌ها سعی در انکار آن دارند. مرزهایی که باعث ایجاد سطوحی نابرابر و ناهمسان شده است.  اکنون چگونه می‌توان گفت زمین گرد است! چنین به نظر می‌رسد که زمین از "اصل برابری"  فاصله گرفته است و با ساکنان آن زاویه دارد.

مرجان براتی 1399

 

هزارتوی جاودانگی‌های معلق نمی‌دانستم اتفاقی را که افتاده بود، چگونه بازگو کنم؛ برای همین از پایان آغاز کردم.

مرجان براتی  1397

چیدمان: تک اثر و حدود 3000 مجسمه به همراه موسیقی

Forgive us our Trespasses ,2015  : عنوان موسیقی

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد - مرجان براتی - ترکیب مواد

100 * 100 سانتی متر

.

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد - مرجان براتی - ترکیب مواد

100 * 100 سانتی متر

.

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد - مرجان براتی - ترکیب مواد

100 * 100 سانتی متر

.

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد - مرجان براتی - ترکیب مواد

100 * 100 سانتی متر

.

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد - مرجان براتی - ترکیب مواد

100 * 100 سانتی متر

.

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد -هزار توی جاودانگی معلق - مرجان براتی - ترکیب مواد

180 * 180 سانتی متر

.

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد -هزار توی جاودانگی معلق - مرجان براتی - ترکیب مواد

180 * 180 سانتی متر

.

Product

از مجموعه زمین گرد نیست، زاویه دارد -هزار توی جاودانگی معلق - مرجان براتی - ترکیب مواد

180 * 180 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها