Details

فراسو- طراوت فکری مهرخو(آبان 1400)

 فراسو اغلب اوقات به حقایقی که ممکن است از ما پوشیده باشند می‌اندیشم. وقتی به نظم و جریانی فکر می‌کنم که در تمام ابعاد جهان حاکم است، سردرگمی و گنگی در برم می‌گیرد. گویا کسی هستم که در جایی تاریک و مجهول تلاش بر درک‎جهان پیرامونش دارد. ظرافت‌های موجود در این جهان و بی‌نهایت ‌بودنشان برایم به این معناست که شاید نوعی حیات، آگاهی و زندگی در همه‌ی ابعاد آن ‌وجود دارد. شاید تمام این‌ها که از درکشان عاجزیم، دنیاهایی شبیه به دنیای‎ ما باشد که در خودش به دام افتاده ‎است. مگر چه ‌چیز در این جهان واضح‌تر از رنج ابدی است؟ رنجی که حتی نمی‌دانیم حقیقت است یا دروغ. شاید زندگی به ‌راستی در هر بُعدی تله‌ و دامی باشد؛ نه فقط برای انسان، بلکه برای هر زیَنده‌ای که پا به هستی می‌گذارد و رنج‌هایش چه بسا پیش از ورودش به جهان آغاز شده باشد. در مجموعه‌ی پیشِ رو بیش از هر چیز به دام زندگی و رنجِ زیستن پرداخته‌ام، و تلاش کرده‌ام دنیاها را همان‌ گونه که در ذهن می‌بینم به ‌تصویر بکشم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 طراوت فکری مهرخو

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

27 * 18 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

34 * 56 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

46 * 76 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

46 * 76 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

56 * 34 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

46 * 76 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

27 * 18 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

27 * 18 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

76 * 46 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

76 * 46 سانتی متر

.

Product

از مجموعه فراسو- خودکار روی مقوا

36 * 26 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها