Details

نمایشگاه آثار نقاشی طبیعت دانشجویان - مهر1400

نمایشگاه پیش‎رو نگاه دانشجویانی‎ست که تلاش ‎و ‎تجربه را مسیر رشد خود
می‎دانند، آرمان نقاش‎ شدن را خیال‎پردازی و بهترین‎ زمان ازجوانی‎شان را
صرف یادگیری می‎کنند.
با دیدن آثارشان بر روی دیوار خاطره‎ی ‎ماه‎های ‎گذشته برایشان مرور می‎شود
رنگ‎هایی که نمی‌دیدند و حالا می‎بینند.
 خط‎هایی که نمی‌دانستند خواهند کشید.
حالا آمیخته ‎است، نگاهی از حسرت و غوغاگری ‎شعف در ذهن‌شان. حسرت از زمانی که باز نمی‎گردد و شعف از آنچه که بر بوم‎هایشان کشیده‎اند.
این نمایشگاه بهانه‎یی‎ست تا بدانند پویایی و جستجوگری همواره راه گشای مسیر سخت نقاش شدن است.
                                                                                                                                                 حمید حلیمی

Product

بدون عنوان - شیرین گروی - رنگ روغن روی بوم

60 در 47 سانتی متر

-

Product

بدون عنوان - شیرین گروی - رنگ روغن روی بوم

48 * 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شیرین گروی - رنگ روغن روی بوم

46 * 59 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شیرین گروی - رنگ روغن روی بوم

60 * 47 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - شیرین گروی - رنگ روغن روی بوم

48 * 69 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فاطمه رسا - رنگ روغن روی بوم

35 * 45 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان-محبوبه مختاری-روغن روی بوم

35 * 45 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فاطمه رسا - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - محبوبه مختاری - رنگ روغن روی بوم

30 * 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فاطمه رسا - رنگ روغن روی بوم

30 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فاطمه رسا - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - محبوبه مختاری - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فاطمه رسا - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - زهرا خراسانی - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - فاطمه رسا - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - زهرا خراسانی - رنگ روغن روی بوم

35 * 45 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - محبوبه مختاری - رنگ روغن روی بوم

50 * 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - زهرا خراسانی - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان -الناز غلامی - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - آناهید هاشم پور - رنگ روغن روی بوم

40 * 30 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها