Details

نمایشگاه گروهی برخورد (تیر1400)

پس از وقوع حرمان‎هایی که آدمی در آنها قرار می‎گیرد
فرصتی مناسب برای برخوردی رو در رو با صورت احساسات خود می‎یابد
هنرمندان مجموعه برخورد با توجه به تجربه زیسته‎شان
از انسان  برای انسان گفته‎اند. و احساساتشان را در پیش چشمان
بینندگان به تصویر در آورده‎اند.


                                                                                                                                سارا سراجی

Product

تلخک - محدثه نهاوندی - آبرنگ

60 در 60 سانتی متر

.

Product

تلخک - محدثه نهاوندی - آبرنگ

63 در 60 سانتی متر

.

Product

تلخک - محدثه نهاوندی - آبرنگ

70 در 70 سانتی متر

.

Product

سکوت - نرجس قزوینی - رنگ و روغن

90 در 90 سانتی متر

.

Product

سکوت - نرجس قزوینی - رنگ و روغن

100 در 100 سانتی متر

.

Product

سکوت - نرجس قزوینی - رنگ و روغن

80 در 80 سانتی متر

.

Product

مجموعه فرسایش - مهناز صهبا - رنگ روغن واکریلیک

77 در 60 سانتی متر

.

Product

مجموعه فرسایش - مهناز صهبا - شاپان واکریلیک

100 در70 سانتی متر

.

Product

مرداب - سارا سراجی - رنگ و روغن

70 در 70 سانتی متر

.

Product

جفت - سارا سراجی - رنگ و روغن

50 در 50 سانتی متر

.

Product

یواشکی - فاطمه عطارباشی - رنگ و روغن

70 در 70 سانتی متر

.

Product

یواشکی - فاطمه عطارباشی - رنگ و روغن

70 در 70 سانتی متر

.

Product

یواشکی - فاطمه عطارباشی - رنگ و روغن

60 در 60 سانتی متر

.

Product

یواشکی - فاطمه عطارباشی - رنگ و روغن

80 در 80 سانتی متر

.

Product

سیب زمینی فروش - فاطمه عطارباشی - طراحی روی ایزوگام

15 در 11 سانتی متر

.

Product

پاکبان - فاطمه عطارباشی - طراحی روی ایزوگام

21 در 16 سانتی متر

.

Product

مجموعه فرسایش - مهناز صهبا - رنگ و روغن واکریلیک

100 در 70 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها