Details

اردیبهشت 78 - سعیده ابراهیم نژاد (اردیبهشت 1400)

در وضعیت فعلی جامعه ایران، پرسه زنی در شهر عملیست که توسط  افراد زیادی از جامعه انجام می‎شود. ازخلال این پرسه زنی‌ها شهر را درک می‌کنیم و خودمان را در آن؛        و آن را به وسیلۀ خودمان تعریف می‌کنیم. هنگامی که مشغول تعریف این دو          د‎رذهن خود هستیم: " من، شهروند این جامعه؛ شهر، نمود فرهنگ  من " چه ویژگی‎ها و نشانه‎هایی را دال بر آن تعریف می‎دانیم؟
برای من فرقی نمی‌کند که از چه مدیومی استفاده می‌کنم. همۀ عناصر آثار در کنار هم مفهوم را می‎سازند.  در مجموعۀ پیش‌رو، من از بازنمایی رئالیستی انتخاب‌های خودم در مواجه با شهراستفاده می‌کنم تا از خلال  مناظر زیبا، جامعه را روایت کنم. در دنیای احاطه شده  از تصویر، ابزارهای من که مستند نگاری و بازنمایی واقعگرایانه هستند قابلیت دوری از کلیشه‎ها، اسطوره‎ها و ظواهر را به من می دهند؛ تا تاکیدی  بر صورت پیش‌پا افتادۀ" واقعی" و برهنۀ اتمسفر شهر، داشته باشم. شهری در آستانۀ پست مدرنیته؛ که منش مبتنی بر سستی و التقاط  تصادفی، گاهی ترکیب بصری ناموزون و بی‎معنایی از آن ساخته است.
در طی سالهای پرسه زنی، نگریستن و ثبت کردن این تصاویر؛ از سراب خلسه‎آمیز اردیبهشت‌ها تا تکرار بوران‌های زمستان‌ها، سعی کرده ام به آنچه‌که روح حاکم بر این زمان و مکان بوده است چنگ زنم تا از فراموشی دوری کنم. زیرا که یادآوری تجربه ها، امید به آگاهی است.                                

                                            
                                                                                                                                       سعیده ابراهیم نژاد
                                                                                                                                          اردیبهشت  1400

Product

تیر2 - رنگ روغن روی بوم

40 در30 سانتی متر

.

Product

اردیبهشت 78 - رنگ روغن روی بوم

40 در30 سانتی متر

.

Product

به سمت غرب - رنگ روغن روی بوم

40 در30 سانتی متر

.

Product

پل معلق - رنگ روغن روی بوم

40 در30 سانتی متر

.

Product

نورافکن - رنگ روغن روی بوم

40 در30 سانتی متر

.

Product

بوران - رنگ روغن روی بوم

30 در20 سانتی متر

.

Product

تیر1 - رنگ روغن روی بوم

40 در30 سانتی متر

.

Product

باران - رنگ روغن روی بوم

30 در20 سانتی متر

.

Product

زیرگذر - رنگ روغن روی بوم

30 در20 سانتی متر

.

Product

رویا - رنگ روغن روی بوم

20 در 20 سانتی متر

.

Product

خانه - رنگ روغن روی بوم

30 در 40 سانتی متر

.

Product

جدول - رنگ روغن روی بوم

60 در 40 سانتی متر

.

Product

اتوبوس حومه - رنگ روغن روی بوم

50 در 40 سانتی متر

.

Product

پشت چراع قرمز - رنگ روغن روی بوم

60 در 40 سانتی متر

.

Product

بن بست - رنگ روغن روی بوم

60 در 40 سانتی متر

.

Product

دور- رنگ روغن روی بوم

70 در 50 سانتی متر

.

Product

خروج- رنگ روغن روی بوم

70 در 50 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها