امیرمهدی وثوق
دار بینه

 دار بینه تجسمی‎ست از منطق و برهانی فردی که بر اثر تجربه

و سیر و سلوک هنرمند در طبیعت، نگریستن به زیبایی‎هایش، کشف هماهنگی و استخراجِ نظمِ نهفته در آن و به تصویر کشیدن این زیبایی‎ها همراه با آن نظم به وجود آمده، تا بتواند با ثبت کردن این تجربه و حس در عرصه هنر آن را مانا سازد که هنر جاویدان ترین دست‎اورد بشر است.

دار: درخت و سبزه، بینه: منطق و بینش

برگشت به لیست هنرمندان