آمنه مهربان
بارها با خودم مرور مي‎كنم روابط انسان و طبيعت و رابطه خودم با نقاشی‎هايي كه به صورت ناگهاني در دوران قرنطينه اجباري متولد شد لحظه هايي كه به اجبار در خانه ماه‎ها مانديم و همين شروع فضاهايي رنگي شد كه به صورت طبيعت انتزاعي شكل گرفت، من از عناصر طبيعت به شكل ناب و ساده وام گرفتم و اين مجموعه تلاشي است جهت هم نشيني خط و سطح و بافت و رنگ .........                                                                                                                                                                                                                                                                             آمنه مهربان

برگشت به لیست هنرمندان