آیدا رحیمی
مشهد - کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

نمایشگاه های انفرادی:

 • گالری آرتین، مشهد 1390

نمایشگاه های گروهی:

 • گالری رضوان، مشهد 1391 
 • گالری آسمان، مشهد 1394  
 • گالری آسمان، مشهد 1394 
 • گالری فرزاد، مشهد 1395 
 • گالری آسمان، مشهد 1395
 • گالری دیگری، مشهد 1396 
 • مرکز هنری دی، مشهد 1396 
 • فستیوال گالری فاین آرت، دبی 1396 
 • گالری روند، مشهد 1396 
 • نمایشگاه سالانه گالری احسان، تهران 1396
 • گالری روند، مشهد 1397 
 • گالری روند، مشهد 1397
برگشت به لیست هنرمندان