Details

نقش؛ درست یا غلط... - فائزه رضوانی مقدم (بهمن 1398)

نقش؛ درست یا غلط... اساسا کارهایی که ما بصورت روزمره انجام می دهیم، پس از گذشت زمان، می تواند تعابیری از قبیل: عادت، تعهد، وظیفه، اجبار، و.... پیدا کند.  تداوم و تکرار هر یک از این معانی در ذهن ما، در مقطعی از زمان، ممکن است به خستگی، افسردگی، وعصیان تبدیل گردد.

آیا راهی برای گریز از این شرایط وجود دارد؟

ممکن است این وضعیت بتواند در جایی به تنوع و ثبات برسد.

شاید"عشق" تعبیر خوبی باشد.  

یعنی زمانی که عشق در تمام زندگی سریان یابد.

 هر اندازه، میزان این کشش بالاتر باشد، انگیزه ی کار می تواند فراتر رود.

این راه حل را، بسیاری از ما می دانیم....اما، اما، اما

اما اگر این عشق، خودش به تکرار برسد چه؟

اساسا آیا می تواند تکراری شود؟

"درست یا غلط بودن را زمانی می توانیم طرح کنیم که به تجربه ای "حقیقی" از فهم عشق رسیده باشیم".

برگشت به لیست نمایشگاه ها