Details

اوهام - سینا بزرگوار (شهریور 1398)

به آرامی از دریچه ای وارد تنهایی ها، بودن ها و نبودن ها و سنگینی لحظه های انسان هایی شده که خودش هستند؛ در کنار هم قرار گرفته اند ولی در قاب های جدا. به خوبی توانسته پیچیدگی های احساسی را با همان شدت ناپیدایشان پیدا و پدیدار کند. هنرمند جوانی که کم تجربه نیست و نگاهی همسان به درون و بیرون دارد، گرچه آثار با دقت و ظرافت اجرا شده اند اما هیچگاه از روح سرکش او فاصله نمی گیرند.

محمد عباس زاده

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

500000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

400000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

450000 تومان

Product

ادیشن 2/5

100 در 70 سانتی متر

480000 تومان

Product

ادیشن 2/5

100 در 70 سانتی متر

630000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

450000 تومان

Product

ادیشن 2/5

100 در 70 سانتی متر

580000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

600000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

450000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

500000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

450000 تومان

Product

ادیشن 2/5

100 در 70 سانتی متر

430000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

450000 تومان

Product

ادیشن 1/5

100 در 70 سانتی متر

450000 تومان

برگشت به لیست نمایشگاه ها