نمایشگاه گروهی نقاشی جلوه

  • 27 بهمن - 4 اسفند 1396

"جلوه " عنوان نمایشگاه گروهی 38 هنرمند با رویکردهای متفاوت به نقاشی بود که در نگارخانه روند برگذار شد. هنرمندان در این مجموعه هر یک با رویکرد شخصی و متفاوت آثار خود را ارائه دادند که طیف متنوعی از سبک ها و تکنیک های هنری، از کاملا انتزائی تا آثار کاملا واقع گرایانه ، نقاشی های آبرنگ و رنگ و روغن و ترکیب مواد روی بوم و چوب را شامل می شد.