فاروق محتاجی

فاروق محتاجی متولد 1362 و در مشهد زندگی و کار می کنم.

نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه کپچر 2018 در نگارخانه روند.

آثار در مجموعه ها

انتخاب های نمایشگاه کپچر 2018 در مجموعه نگارخانه روند.